Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter

Porezna strategija koncerna

1. Uvod

Sljedeća porezna strategija opisuje osnovne stavove koncerna SWIETELSKY („SWIETELSKY“) prema porezima.

U strateškoj orijentaciji obiteljskog poduzeća daje se prednost održivom prosperitetu poduzeća u odnosu na rast. Poduzetničko razmišljanje i samostalno djelovanje zaposlenica i zaposlenika, kao i stalni daljnji razvoj te prihvaćanje novih izazova okrenutih budućnosti temeljni su elementi poduzetničke kulture društva SWIETELSKY te skrb o pozitivnom razvoju poduzeća i percepciji društva SWIETELSKY kao inovativnog, učinkovitog i pouzdanog građevinskog poduzeća.

Dijelovi ove poduzetničke kulture razvijaju se i dalje i zapisani su u obliku osnovnih pravnih, etičkih i moralnih načela postupanja u Kodeksu ponašanja, te su obvezujući. Ponašanje u skladu sa zakonom na području poreza, kao i percepcija poreza kao društvene obveze osnovna su načela koja su u njima normirana.

2. Porezi kao rezultat poslovanja po regijama

Društvo SWIETELSKY obavlja svoje poslovanje u Europi te u Australiji i na temelju vlastitog portfelja usluga i prilika na tržištu odlučuje o poslovanju u određenoj zemlji. Na temelju ove strategije, okrenute gospodarskim i poslovnim promišljanjima, društvo SWIETELSKY posluje i u takozvanim zemljama niskog poreznog opterećenja (na primjer u Mađarskoj ili Švicarskoj).

Osnivanje društava ili poslovnih jedinica isključivo je rezultat ovih poslovnih promišljanja. Sva društva kćeri koncerna SWIETELSKY izvršavaju aktivne, operativne poslovne aktivnosti uz korištenje fizičkih resursa i ne služe za kreiranje ili izbjegavanje poreza.

Društvo SWIETELSKY ponaša se ispravno i pošteno u svezi s porezima i davanjima. Pri tome SWIETELSKY izbjegava agresivno planiranje poreza i umjetno kreiranje. Bilo koje poslovanje slijedi načelo „Tax follows Business“ – sve transakcije potaknute su poslovnim razlozima i nisu motivirane kreiranjem poreza.

3. Porezi kao društveni doprinos

Strategija društva SWIETELSKY sastoji se u tome da se ostvare njegovi poduzetnički ciljevi i da se istovremeno pruži društveni doprinos za sve imatelje dionica.

SWIETELSKY s jedne strane u procesu stvaranja nove vrijednosti  plaća poreze na dobit, poreze po odbitku, poreze na potrošnju i carine u svim zemljama u kojima koncern posluje, također se plaćaju i podmiruju porezi na dodanu vrijednost i porezi na dohodak, a s druge strane SWIETELSKY koristi porezne olakšice i poticaje koje javna tijela odobravaju u okviru poslovanja.

Koncern na taj način ispunjava svoju društvenu odgovornost kao porezni obveznik i besprijekornim ponašanjem pruža svoj doprinos socijalnom, gospodarskom i društvenom funkcioniranju država.

SWIETELSKY se zajedno sa svim društvima koncerna i njihovim plaćanjima poreza zalaže za lokalna i regionalna tržišta.

4. Pridržavanje zakonskih odredbi i načela OECD-a

SWIETELSKY se nastoji pridržavati lokalnih zakona u okviru prihvatljivih pravnih shvaćanja. U tu su svrhu zadaci i resursi upravljanja porezima strukturirani tako da se u zemljama u kojima koncern posluje pridržavaju aktualnih propisa na najbolji mogući način.

Prije početka poslovnog odnosa osigurava se da su strukture koje se nalaze u osnovi istog u skladu s važećim poreznim obvezama. Tijekom trajanja ugovora koncern ispunjava svoje obveze dokumentiranja u skladu sa zakonima i propisima koji se moraju primijeniti te predaje sve izjave koje je dužan dati i pravovremeno plaća poreze.

Obzirom na to da se pretežni dio aktivnosti koncerna obavlja u Austriji te na karakteristike njegovog poslovanja u inozemstvu, transakcije između poduzeća unutar koncerna koja svoja sjedišta imaju u različitim zemljama su ograničene. Cijena takvih transakcija ravna se prema načelu nepristrane ruke ukorijenjenom u OECD-u i opisana je u dokumentaciji o transfernim cijenama. Ispunjavaju se međunarodne obveze izvješćivanja u svezi s transfernim cijenama. SWIETELSKY u svezi s prekograničnim činjeničnim stanjima nastoji slijediti preporuke OECD-a (Akcijski plan o eroziji porezne osnovice i premještanju dobiti (BEPS akcijski plan)).

Prikupljanje informacija od strane poreznih uprava različitih država uvjetuje opsežne obveze prijavljivanja. SWIETELSKY se trudi ove obveze prijavljivanja ispuniti bez izuzetaka.

5. Odnos prema financijskim tijelima i vladama

SWIETELSKY njeguje otvorenu suradnju s javnim institucijama i lokalnim poreznim tijelima. Na temeljima međusobnog poštovanja gradi se konstruktivan odnos i vodi ciljani dijalog.

Složenost porezno-pravnih okvirnih uvjeta, opseg poslovanja i volumen poreznih obveza uvjetuju rizik da naša pravna mišljenja neće biti prihvaćena obzirom na različita tumačenja od strane poreznih tijela.

U takvim slučajevima SWIETELSKY brani interese koncerna tako što analizira svrhu i tekst zakona te poštuje zacrtani cilj zakonodavca. Ako je potrebno, SWIETELSKY se odlučuje i za pravni put, kako bi ostvario ona stajališta koja je javno zastupao.

SWIETELSKY u svrhu postizanja pravne sigurnosti nastoji zatražiti brzo tumačenje spornih činjeničnih stanja od strane poreznih tijela u okviru kontrole poslovanja ili zamolbe za davanje informacija. Zahtjeve poreznih tijela SWIETELSKY obrađuje brzo i primjereno.

6. Upravljanje poreznim rizicima i sustav porezne kontrole

Porezno-pravni okvirni uvjeti su u globalnom poslovnom prometu podvrgnuti redovitim promjenama i često su vrlo kompleksni. Nužnost interpretacije i tumačenja od strane nadležnih tijela i menadžmenta skriva u sebi određeni rizik.

SWIETELSKY je spreman preuzeti minimalni porezni rizik. Sustavi i kontrole te zadaci i resursi upravljanja porezima strukturirani su tako da se pridržava zakona i odredbi koji se odnose na plaćanje poreza i davanja.

Rizici se redovno analiziraju i smanjuju primjerenim mjerama. Stoga je odjel poreznog upravljanja u svezi s time u stalnoj komunikaciji sa svim poslovnim odjelima te s vanjskim savjetnicima, ako se za tim ukaže potreba.

Porezna funkcija je definirana u svakoj zemlji u kojoj koncern djeluje, a lokalni nadležni djelatnici odnosno vanjski savjetnici se iste pridržavaju. Oni osiguravaju primjenu i transfer znanja (primjerice kontrolama, smjernicama ili obukama). Pri tome suradnja s revizorima i vanjskim poreznim savjetnicima igra važnu ulogu.